Privacy Policy

Training Innovations, gevestigd aan Vlierberg 16b 3755 BS Eemnes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Training Innovations zal zich naar alle redelijkheid inspannen om er voor te zorgen dat persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens

Adres: Vlierberg 16b, 3755 BS Eemnes
Tel. nr.: 06-26192263
Website: www.traininginnovations.nl
De contactpersoon op het gebied van privacy bij Training Innovations  is Marcel Krabbendam (mkrabbendam@traininginnovations.nl).

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt via een sollicitatie, inschrijving, aanmelding of anderzijds en/of gebruik maakt van onze diensten, gaat u ermee akkoord dat deze zullen worden verwerkt in de database van Training Innovations. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kenteken auto
 • Paspoort
 • VOG

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via onze website, in correspondentie of telefonisch, zoals bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Training Innovations verwerkt in principe geen bijzondere persoonsgegevens. Uitzondering hierop is de BSN, die wij verzamelen als onderdeel van het btw-identificatienummer van ZZP’ers. Dit btw-identificatienummer hebben wij nodig voor het (eventueel) op te stellen contract tussen de ZZP’er en de opdrachtgever. Omdat de BSN onderdeel is van dit identificatienummer, kunnen wij niet anders dan de BSN ook te registreren. Dit zal echter altijd zijn als onderdeel van het btw-identificatienummer; het BSN zal bij geen van onze kandidaten apart geregistreerd worden. Op dit moment is de staatssecretaris van Financiën aan het onderzoeken of het mogelijk is het BSN nummer niet langer deel uit te laten maken van het btw-identificatienummer voor ZZP’ers. Tot die tijd zullen wij dit nummer blijven registreren zoals voorheen; wanneer hier veranderingen in optreden zullen wij dit direct organisatie breed doorvoeren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens? Training Innovations verwerkt alleen persoonsgegevens op basis van de eerste grondslag, ondubbelzinnige toestemming. De wet stelt eisen aan de manier waarop deze toestemming wordt gegeven. Belangrijk is dat betrokkene vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig met de verwerking van zijn persoonsgegevens instemt. Hiervoor gebruiken wij verschillende ‘aankruisvakjes’ op het moment dat iemand zich bij ons inschrijft.

Persoonsgegevens zullen enkel worden verwerkt om:

 • je na je online registratie uit het aanbod van werkaanbiedingen periodiek in kennis te stellen van de opdrachten die het meest aansluiten bij je profiel;
 • je te informeren over onze nieuwe producten en diensten, onder andere door je via email informatie toe te zenden die je zou kunnen interesseren, zoals opleidingen, competentie bijhouden en gerelateerde berichten;
 • je cv beschikbaar te stellen aan potentieel geïnteresseerde opdrachtgevers (in overleg met, en na toestemming van jou);
 • je onze nieuwsbrieven per e-mail, RSS of sms toe te zenden;
 • het beheer van onze sites en de diensten die we je kunnen aanbieden beter te laten verlopen;
 • jou informatie in verband met carrière en arbeidsevenementen te sturen.

Jouw persoonsgegevens worden door Training Innovations  op een veilige wijze bewaard. Ze zijn niet toegankelijk voor mensen die niet de vereiste toegangsrechten hebben. Het aantal medewerkers dat over toegang beschikt tot jouw persoonsgegevens wordt bovendien tot een absoluut minimum beperkt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Training Innovations neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (in dit geval een medewerker van Training Innovations)  tussen zit. Wel gebruiken wij geautomatiseerde e-mails voor het sturen van een ontvangstbevestiging met inloggegevens van onze opdrachtenportal. Deze e-mails vallen echter niet onder de categorie geautomatiseerde besluitvorming, aangezien ze pas gestuurd worden nadat een kandidaat daar ondubbelzinnig toestemming voor heeft gegeven en er d.m.v. deze e-mail geen daadwerkelijk besluit wordt genomen of een kandidaat wel / niet wordt opgenomen

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Training Innovations  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Training Innovations heeft deze bewaartermijn vastgesteld aan de hand van de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens en hanteert om die reden een termijn van 12 maanden na de datum van toestemming van de kandidaat. Wanneer een kandidaat niet opgenomen wenst te worden in het systeem, maar wel deel wil uitmaken van een sollicitatieprocedure, zullen de gegevens van deze kandidaat tot maximaal 4 weken na afloop van de betreffende procedure worden bewaard. U heeft ten allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken; zie daarvoor de kolom gegevens wijzigen verderop in dit statement.

Delen van persoonsgegevens met derden

Training Innovations verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien u er mee akkoord bent gegaan, op eigen verzoek, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten deze gegevens gedeeld worden, zal dit alleen zijn met (mogelijke) opdrachtgevers.

Training Innovations  kiest ervoor deze gegevens geanonimiseerd aan te leveren, totdat er sprake is van een (mogelijke) match. Pas dan zullen de volledige persoonsgegevens gedeeld worden. Ook kunnen de persoonsgegevens gedeeld worden met bedrijven die ons diensten verlenen zoals (e-mailing bedrijven, accountants, rechtskundig adviseurs etc.), mits deze gegevens nodig zijn om de diensten uit te kunnen voeren. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hoeven wij geen verwerkersovereenkomst te sluiten, omdat er volgens de wet in de relatie tussen Training Innovations en opdrachtgever geen ‘verwerker’ is aan te wijzen. Training Innovations  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dit nooit doen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Wat gebeurt er met statistische gegevens? Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn wordt er, naast de door jouw verstrekte gegevens, ook statistische informatie verzameld.

Gegevens wijzigen;

Onder de wetgeving AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Training Innovations en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken kunt inzien. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mkrabbendam@traininginnovations.nl . Omdat het hier gaat om erg privacygevoelige gegevens en om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een afspraak te maken om bij ons op kantoor langs te komen met een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Training Innovations wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Training Innovations neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruiken wij de software van micro soft. Als verwerker neemt ook  Hosting passende technische en organisatorische maatregelen teneinde de persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies of onrechtmatige verstrekking of andere onrechtmatige verwerking, waaronder onnodige verzameling en verdere verwerking van Persoonsgegevens. Hosting zal de beveiligingsmaatregelen zodanig aanpassen dat deze gedurende de duur van de overeenkomst een passend beschermingsniveau blijven bieden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Hyperlinks

Op TrainingInnovations.nl treft je links naar andere websites. Training Innovations kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de persoonsgegevens die je bij deze websites achterlaat. Lees voor de wijze waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan, het

privacy statement van de website waar je naar verwezen wordt. Training Innovations heeft geen zeggenschap over de websites waarnaar verwezen wordt en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Er bestaan daarnaast websites die naar deze website verwijzen. Deze websites worden door andere partijen dan Training Innovations geëxploiteerd. Training Innovations wenst daarom geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor persoonsgegevens die bij deze sites achtergelaten worden. Lees voor de wijze waarop de betreffende partnersite met persoonsgegevens omgaat, het privacy statement van de website die naar onze site verwijst.

Copyright

Alle inhoud van deze pagina’s, is eigendom van Training Innovations en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De content van de artikelen is eigendom van de schrijver van het artikel. Training Innovations behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Heb je nog vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons privacy beleid, dan kun je het beste even contact met ons opnemen.