Algemene voorwaarden Training Innovations

01-01-2019 

Artikel 1:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van en door Training Innovations te verrichten diensten en door Training Innovations met derden aangegane overeenkomsten. Eventuele algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever, de geëngageerde of andere derde, hierna samen ook te noemen “wederpartij”, zijn slechts van toepassing voor zover zij niet in strijd zijn met de onderhavige algemene voorwaarden. Indien de wederpartij de overeenkomst met Training Innovations wenst af te sluiten onder afwijkende of aanvullende voorwaarden, dan zullen deze afwijkingen of aanvullingen als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk, der halve niet door enkele van toepassingsverklaring van of verwijzing naar de algemene voorwaarden van de wederpartij, ter kennis van Training Innovations dienen te worden gebracht en zullen zij haar slechts binden voor zover zij door haar bij afzonderlijk schrijven uitdrukkelijk zijn aanvaard. In het kader van deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: wederpartij, die Training Innovations een opdracht heeft gegeven tot het organiseren van activiteit. 2. Geëngageerde: artiesten en overige personen die zich jegens Training Innovations tot het geven van een optreden, in de ruimste zin des woord hebben verbonden. 3. Training Innovations: Training Innovations

Artikel 2:
Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld. Een overeenkomst komt eerst dan tot stand, wanneer een order en/of opdracht mondeling of schriftelijk door Training Innovations is bevestigd. Eventueel later gemaakte afspraken, die afwijken van overeenkomst zijn slechts dan geldig, indien zij schriftelijk door Training Innovations zijn bevestigd. Training Innovations behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbieding verstrekte stukken zoals casuïstiek, cursusmateriaal, geluid en filmopnamen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze stukken mogen zonder schriftelijke toestemming van Training Innovations niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt. De opdrachtgever staat ervoor in dat er zonder schriftelijke toestemming van Training Innovations, geen geluid en/of beeldopnamen van het optreden zullen worden vervaardigd. Training Innovations is niet gebonden aan offertes waarin verschrijvingen of telfouten voorkomen. Verminkingen of onnauwkeurigheden in berichtgeving en dergelijke, kunnen nimmer ten nadele van Training Innovations worden uitgelegd. Alle bij de uitvoering van een opdracht gebruikte materialen blijven eigendom van Training Innovations of van de door haar gecontracteerde derde, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3:
Training Innovations is nimmer aansprakelijk voor de beschadiging van gebouwen, terreinen en ruimten als mede de zich daarop of daarin bevindende bedrijfsuitrusting of inventaris welke aan Training Innovations in het kader van haar activiteiten ter beschikking zijn gesteld of welke door haar zijn gehuurd. Eveneens niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering, vermissing of verwisseling van dergelijke zaken. Training Innovations zal haar verplichtingen jegens haar wederpartij naar beste weten en kunnen tot uitvoering brengen. Training Innovations behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, of de uitvoering daarvan op te schorten tot een nader tijdstip, zonder dat zij tot enigerlei schadevergoeding gehouden is.

Artikel 4:
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. Training Innovations is gerechtigd om indien, tussen het tijdstip van offerte en het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, zich prijsverhogingen mochten voordoen gelegen buiten de macht van Training Innovations Zoals belastingverhogingen en verhoging premies volksverzekeringen, prijsstijgingen van grondstoffen, loonkosten, huren en overige te betalen extra kosten, deze prijsverhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen. Na het tot stand komen van de overeenkomst worden slechts aan de opdrachtgever doorberekend de eventuele verhogingen van lonen, belastingen, premies volksverzekeringen, leges en andere aan de overheid verschuldigde rechten. Training Innovations brengt aan de opdrachtgever alle ter uitvoering van de opdracht betaalde verschotten in rekening, Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief 21 % omzetbelasting. Meer werkzaamheden te verrichten op verzoek van de opdrachtgever en welke geen deel uitmaken van de overeenkomst zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

Artikel 5:
Tenzij anders overeengekomen, staat de opdrachtgever ervoor in dat de voor de uitvoering der overeenkomst vereiste vergunningen tijdig aanwezig zullen zijn. Worden bedoelde vergunningen geweigerd, dan kan de opdrachtgever zich tegenover Training Innovations. niet op overmacht beroepen.

Artikel 6:
Indien de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de ruimte waar opgetreden zal worden, dient zij te zorgen dat deze aan alle eisen voldoet vereist voor de betreffende training.

Artikel 7:
Training Innovations behoudt zich het recht voor wijzigingen in een programma aan te brengen. De opdrachtgever wordt geacht met de prestaties van de geëngageerde, als mede met de soort of aard van de bedoelde prestaties, volledig bekend te zijn. Tenzij anders overeengekomen, rusten op de opdrachtgever ten aanzien van het optreden van een geëngageerde onder meer de
navolgende verplichtingen en is de opdrachtgever bekend met de navolgende rechten van de geëngageerde.

Artikel 8:
Het is de opdrachtgever verboden enigerlei informatie te vragen aan de geëngageerde voor wat betreft gages, adressen, telefoonnummers of welke andere informatie dan ook. Iedere informatie dient aan Training Innovations te worden gevraagd. Het is opdrachtgever niet toegestaan geëngageerde of medewerkers van Training Innovations op enigerlei wijze anders dan via Training Innovations, voor zich werkzaam te doen zijn.

Artikel 9:
Tenzij anders overeengekomen, dient betaling aan Training Innovations op de volgende wijze plaats te vinden: binnen 30 dagen aan Training Innovations worden betaald. Indien de opdrachtgever met de betaling in gebreke blijft, dan is deze over het verschuldigde zonder nadere ingebrekestelling – de wettelijke rente, ingaande op de vervaldag, verschuldigd. De wettelijke rente wordt met twee procent verhoogd indien na verloop van veertien dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden. Alle incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, liquideert, of als er te zijner beslag wordt gelegd, is Training Innovations niet gehouden de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel daarvan na te komen. Aan Training Innovations verschuldigde bedragen zijn dan direct opeisbaar.

Artikel 10:
De geëngageerde dient op zodanig tijdstip – doch minimaal dertig minuten van te voren – voor het optreden aanwezig te zijn met alle zaken die voor het optreden nodig zijn zodat op het afgesproken tijdstip feitelijk met het optreden kan worden starten. De geëngageerde draagt zorg voor gepaste kleding. De geëngageerde draagt zorg voor de voorbereiding die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de training. De geëngageerde neemt vooraf aan de opdracht contact op met de trainer. De geëngageerde neemt na afloop van de training contact op met Training Innovations om de werkzaamheden en eventuele commerciële kansen te bespreken. Wanneer de geëngageerde niet op tijd kan optreden, is Training Innovations gerechtigd betreffende het niet gewerkte deel van de overeengekomen tijdsduur van optreden een evenredig deel van overeengekomen gage af te trekken. Indien de geëngageerde (direct) voorafgaande aan het optreden in de onmogelijkheid verkeert aan zijn/ haar verplichtingen te voldoen, ongeacht de reden van deze verhindering, is hij/zij verplicht hiervan Training Innovations te waarschuwen. Een en ander ontslaat de geëngageerde echter nimmer van de door hem/haar aangegane verplichtingen. Artikel 11: De geëngageerde wordt geacht zelf alle voor het optreden vereiste papieren te bezitten. Enige consequentie van het niet hebben van de juiste bewijzen, (werk)-vergunningen en dergelijke valt geheel onder de aansprakelijkheid van de geëngageerde. De geëngageerde dient zelf voldoende verzekerd te zijn tegen alle mogelijkerwijs uit een optreden voortvloeiende risico’s. De geëngageerde verplicht zich te houden aan de voorschriften en instructies van Training
Innovations. Tijdens het betreffende engagement, zal de geëngageerde alle zakelijk geïnteresseerden zonder enige reserve naar Training Innovations verwijzen. Tekeningen, ontwerpen, monsters, prijslijsten en documentatie maken deel uit van de overeenkomst indien en voor zover in de overeenkomst daarnaar is verwezen. De omschreven stukken behoren na verstrekte opdracht in eigendom toe aan Training Innovations. Training Innovations is bevoegd, bij klachten over de door de geëngageerde geleverde prestaties, de betaling uit te stellen of het overeengekomen bedrag te verminderen met een bedrag aan schadevergoeding. Vergoeding voor meerwerk komt de geëngageerde slechts toe in zoverre Training Innovations hiervoor aan de geëngageerde schriftelijk opdracht heeft gegeven.